สกสค. มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียด ได้ที่สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มวิจัยและพัฒนา โทร ๐๒ – ๒๘๒ ๔๑๙๘ และเว็บไซต์  www.otep.go.th แจ้งความประสงค์ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา