ศึกษาดูงานด้านเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตต้นแบบ สพม. ๓๒

นายเรือง จันทพันธ์ นายบุญสม ทองทา และนายพีระพงษ์ ไชยทองศรีรอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการสังกัดสำนักเขตพื้นที่กาศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เข้าศึกษาดูงานด้านเขตพื้นที่กาศึกษาสุจริตต้นแบบ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

IMG_0001 IMG_0002 IMG_8247 IMG_8248 IMG_8249 IMG_8250 IMG_8251 IMG_8252 IMG_8254 IMG_8256 IMG_8257 IMG_8258 IMG_8259 IMG_8260 IMG_8261 IMG_8262 IMG_8263 IMG_8266 IMG_8267 IMG_8268 IMG_8269 IMG_8270 IMG_8271 IMG_8272 IMG_8273 IMG_8274 IMG_8275 IMG_8276 IMG_8277 IMG_8278 IMG_8279 IMG_8280 IMG_8281 IMG_8282 IMG_8283 IMG_8284 IMG_8285 IMG_8286 IMG_8287 IMG_8288 IMG_8289 IMG_8290 IMG_8291 IMG_8292 IMG_8293 IMG_8297 IMG_8298 IMG_8299 IMG_8302 IMG_8303 IMG_8304 IMG_8305 IMG_8306 IMG_8308 IMG_8312 IMG_8314 IMG_8315 IMG_8317 IMG_8319 IMG_8321 IMG_8322 IMG_8323 IMG_8324 IMG_8325 IMG_8326 IMG_8327 IMG_8328 IMG_8329 IMG_8330 IMG_8331 IMG_8332 IMG_8333 IMG_8334 IMG_8336 IMG_8338 IMG_8340 IMG_8341 IMG_8342 IMG_8343 IMG_8348 IMG_8350 IMG_8352 IMG_8354 IMG_8355 IMG_8356 IMG_8358 IMG_8362 IMG_8363 IMG_8364 IMG_8368 IMG_8370 

 

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา