แจ้งการประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการวัด และประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

ให้ครูที่จะเข้ารับการประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการวัด และประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 28 มิถุนายน 2557 ให้นำหนังสือ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เพื่อพัฒนาทักษะการคิดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มาด้วย (ตัวอย่างหนังสือที่ต้องนำมาในวันประชุมฯ ดังแนบ)