การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการครูผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

รายละเอียดดังแนบIMG

ติดต่อ สพป.สก.1