ประชุมครูวิชาการเครือข่ายฯคลองอุดมซับ

14  มิถุนายน  2559  เครือข่ายฯคลองอุดมซับได้จัดประชุมครูวิชาการเครือข่าย

เพื่อวางแผนพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนเครือข่าย

1

2

3

4

5

6

ติดต่อเรา