ธนาคารขยะ

โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนได้ดำเนินการกิจกรรมชมรมธนาคารขยะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ลดโลกร้อน,

หารายได้ระหว่างเรียน,และลดปริมาณขยะ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

1     

2

3

4

7

12

11

20160709_105352   

ติดต่อ สพป.สก.1