ขอความร่วมมือโรงเรียนส่งแบบความพึงพอใจของผู้รับบริการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.2558

สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอความร่วมมือโรงเรียน ให้หรอกแบบความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามงานบริการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 โดยสถานศึกษาให้ส่งข้อมูลผู้รับบริการแห่งละ 5-10 คน กรณีมีไม่ถึง 5 คน ให้ส่งข้อมูลผู้รับบริการทุกคน  ตามแบบฟอร์มอ้างอิง KRS 2.2 ที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งได้ที่กลุ่มอำนวยการ ภายในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559

แบบฟอร์มอ้างอิง KRS 2.2

ติดต่อเรา