แจ้งเปลี่ยนสถานที่ในการประชุมคณะครูอำเภอเมืองสระแก้ว

จากเดิมคือ หอประชุมปางสีดา  ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว    เปลี่ยนเป็น

หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว กำหนดการอื่นๆคงเดิม