พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559 และจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก

อ้างถึง ตามหนังสือ ศธ. 041532/ว2124 ลงวันที่ 24 มิถุนายน ได้ให้สถานศึกษาจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559 และจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ บัดนี้โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1

ติดต่อเรา