ยืนยันข้อมูลครูสอบ CEFR

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 แจ้งโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลครูภาษาอังกฤษที่สมัครเข้ารับการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จึงให้โรงเรียนตรวจสอบและยืนยันข้อมูลครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่สมัครเข้ารับการประเมิน (ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย) ตรวจสอบคุณสมบัติเข้ารับ การประเมิน ดังนี้
1. ต้องเป็นข้าราชการครูเท่านั้น
2. เป็นข้าราชการครูสายผู้สอนเท่านั้น
3. อายุไม่เกิน 58 ปี (เกิดหลังวันที่ 1 มกราคม 2500)
4. ไม่เคยเข้ารับการประเมินในปี 2558
ทั้งนี้ ให้ยืนยันข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่ง e-mail : [email protected] ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 หากไม่ส่งกลับข้อมูลมาภายในเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านยืนยันข้อมูลเดิม และหากตรวจสอบพบว่าผู้เข้ารับการประเมินไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ให้ทำหนังสือชี้แจงต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ติดต่อเรา