ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมีนายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เป็นประธาน พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม และมีข้าราชการครูในสังกัด เข้าร่วมประชุมทุกโรงเรียน

IMG_8183 IMG_8186 IMG_8187 IMG_8188 IMG_8189 IMG_8190 IMG_8191 IMG_8192 IMG_8193 IMG_8194 IMG_8195 IMG_8196 IMG_8197 IMG_8198 IMG_8199 IMG_8201 IMG_8202 IMG_8203 IMG_8204 IMG_8205 IMG_8207 IMG_8208 IMG_8209 IMG_8210 IMG_8211 IMG_8212 IMG_8213 IMG_8214 IMG_8215 IMG_8216 IMG_8217 IMG_8218 IMG_8219 IMG_8220 IMG_8221 IMG_8222 IMG_8223 IMG_8224 IMG_8225 IMG_8227 IMG_8228 IMG_8229 IMG_8230 IMG_8232

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา