การดำเนินงานตามมาตรการประหยัดน้ำ

โรงเรียนใดยังไม่ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดน้ำ

ตามหนังสือ ที่ ศธ 04153/ว 1609  ลงวันที่ 13 พฤษภาคม  2559

ให้รายงาน สพป.สระแก้ว ภายในวันที่  5  กรกฎาคม  2559  โดยด่วน

ทางโทรสารหมายเลข 037-425468

 

ติดต่อเรา