การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559 (ครูผู้ช่วย)

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต  1  ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559 (ครูผู้ช่วย) พร้อมทั้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาประเมินพฤติกรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน  2  ครั้ง  ครั้งที่  1  ก่อนวันเข้ารับการอบรม ครั้งที่  2  หลังการอบรม  3  สัปดาห์  นั้น

บัดนี้  ได้ครบกำหนดประเมินพฤติกรรม ครั้งที่  2  แล้ว จึงขอให้ผู้บริหารสถานศึกษา ดำเนินการประเมินพฤติกรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่ง สพป.สระแก้ว เขต  1  ภายในวันที่  8  กรกฎาคม  2559 

ติดต่อเรา