อบรมการเบิกจ่ายตรง รุ่นที่ ๑

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ ในการจัดโครงการอบรมการเบิกจ่ายตรง ของข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ ๑ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดผู้รับผิดชอบการเบิกจ่ายตรงเข้ารับการอบรม จำนวน ๑๐๘ คน

IMG_8098 IMG_8099 IMG_8100 IMG_8101 IMG_8102 IMG_8103 IMG_8104 IMG_8105 IMG_8106 IMG_8107 IMG_8108 IMG_8109 IMG_8110 IMG_8111 IMG_8112 IMG_8113 IMG_8114 IMG_8115 IMG_8116 IMG_8117 IMG_8118 IMG_8119 IMG_8120 IMG_8122 IMG_8124 IMG_8127 IMG_8128 IMG_8130

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา