ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

         ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (ข้อมูลกำลังพล ประจำปี 2559) ตามที่คำสั่ง ที่ 126/2559 ลว 22 เมษายน 2559 นั้น ขอแก้ไขบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง ดังจัดส่งมาพร้อมนี้

scan0015

59 1967

 

ติดต่อ สพป.สก.1