ผ้าป่าเพื่อการศึกษา

*** ขอขอบคุณคณะท่านผู้ใจบุญทุกท่าน ***

ขอขอบคุณท่านผอ.ไสว  สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1

ท่านรองเรือง จันทพันธ์-ท่านรองบุญสม ทองทา-ท่านพีระพงษ์  ไชยทองศรี รองผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1

ศน.ประไพ  ฉายอรุณ,ศน.สุจินต์  ศรีสรวล ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ตลอดจนผู้อุปการคุณทุกท่าน

ที่ให้การสนับสนุนทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

เพื่อสมทบทุนสร้างโดมเอนกประสงค์ ในวันที่ 25-26 มิ.ย. 2559

IMG_0845

20160626_113756

IMG_0727

20160625_195838

12

9

20160625_201406

11

 

ติดต่อเรา