วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฏาคม 2559

ณ  โรงเรียนบ้านหนองปรือ

 

                     โรงเรียนบ้านหนองปรือได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี 2559  โดยมีกิจกรรม เดินสวนสนาม  ทบทวนคำปฏิญาณ  ปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์   เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี

IMG_3206 IMG_3208 IMG_3209 IMG_3214 IMG_3215 IMG_3217 IMG_3223 IMG_3225 IMG_3227 IMG_3229 IMG_3231 IMG_3233 IMG_3238 IMG_3239 IMG_3240 IMG_3241 IMG_3242 IMG_3258 IMG_3261 IMG_3263 IMG_3269 IMG_3275 IMG_3285 IMG_3289 IMG_3302 IMG_3308 IMG_3323

ผู้รายงาน  นางสาววันวลิต  เผ่าเผด็จการ  ครูค.ศ.1

ถ่ายภาพ  นายอรรถวุฒิ  บุญที  ครูค.ศ.1

อำนวยการผลิต  นายทวีศักดิ์  พึ่งบัว  ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

ติดต่อ สพป.สก.1