แจ้งทางโรงเรียนตรวจสอบรายชื่อสมาชิกชมรมสุขศึกษาและพลศึกษา

1111

ให้ทุกท่านตรวจสอบรายชื่อการเป็นสมาชิกชมรมสุขศึกษาพลศึกษา และทำการแก้ไขให้ถูกต้องและยืนยันการเป็นสมาชิก
เพื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ตัดสินกีฬา ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 สามารถสมัครเพิ่มเติมต่อท้ายได้ในสมาชิกสมทบ

ตรวจสอบที่นี่

ติดต่อเรา