วันงดสูบบุหรี่โลก

รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

30 พฤษภาคม 2559

ณ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

IMG_1761 IMG_1766 IMG_1767 IMG_1768 IMG_1769 IMG_1774 IMG_1782 IMG_1788 IMG_1792 IMG_1806 IMG_1825 IMG_1845 IMG_1850 IMG_1864 IMG_1902 IMG_1910 IMG_1915 IMG_1927 IMG_1929 IMG_1934 IMG_1941 IMG_1944 IMG_1968 IMG_1969 IMG_1972

ผู้จัดทำ  นางสาววันวลิต  เผ่าเผด็จการ  ครูค.ศ.1

ถ่ายภาพ  นายอรรถวุฒิ  บุญที  ครูผู้ช่วย

อำนวยการผลิต  นายทวีศักดิ์  พึ่งบัว  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ติดต่อเรา