แจ้งโรงเรียนทุกแห่งจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

    แจ้งโรงเรียนทุกแห่ง จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559  วันที่ 1 กรกฎาคม 2559  รวมทั้งจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์   เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี (9 มิถุนายน 2559) ตามหนังสือสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 2124 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559

ติดต่อเรา