ประชุมคณะกรรมการชมรมครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ด้วย ชมรมครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สพป.สระแก้ว เขต 1 จะดำเนินการเตรียมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร จึงแจ้งให้คณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมรสสุคนธ์ สพป.สระแก้ว เขต 1 รายชื่อคณะกรรมการดังแนบ

29.06.59.6Scan

ติดต่อเรา