สำรวจข้อมูลครูผู้สอนภาษาอังกฤษและการจ้างครูต่างชาติ ปี 2559

แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัดกรอกแบบสำรวจข้อมุลส่วนตัวครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และการจ้างครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน ปี 2559  เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาของหน่วยงานต้นสังกัด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  1  กรกฎาคม  2559  โดยกรอกข้อมูล 2 Sheet  ในลิงค์  

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p7bSvwTcyM-qrgze5nHu1jg_t5bMlQXAYwupsB1oJIg/edit?usp=sharing

ติดต่อเรา