โครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่น เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิด โครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่น เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ อ.เมืองสระแก้ว โดยมีโรงเรียนที่ร่วมโครงการ จำนวน ๒ โรงเรียน ประกอบด้วย 
๑. โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ
๒. โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 
มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๙๗ คน โครงการนี้ดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน ถึง ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ

IMG_00021 IMG_0584 IMG_0585 IMG_0589 IMG_0590 IMG_0593 IMG_0596 IMG_0597 IMG_0598 IMG_0599 IMG_0600 IMG_0603 IMG_0604 IMG_0605 IMG_0606 IMG_0609 IMG_0610 IMG_0611 IMG_0612 IMG_0613 IMG_0614 IMG_0617 IMG_0618 IMG_0621 IMG_0622 IMG_0623 IMG_0624 IMG_0625 IMG_0626 IMG_0627 IMG_0628 IMG_0629 IMG_0631

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา