โครงการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด รวมใจปลูกต้นไม้ ( ๑๑,๑๗๐ ต้น)

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) เป็นประธานเปิดโครงการลูกเสือ  เนตรนารี ยุวกาชาด รวมใจปลูกต้นไม้ ( ๑๑,๑๗๐ ต้น) เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ( ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ) เปิดสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านวังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๘  มิถุนายน ๒๕๕๙

IMG_000 IMG_0005 IMG_0006 IMG_0007 IMG_0008 IMG_0009 IMG_0011 IMG_00012 IMG_0013 IMG_0014 IMG_0016 IMG_0017 IMG_0018 IMG_0019 IMG_0021 IMG_0023 IMG_0025 IMG_0026 IMG_0027 IMG_0028 IMG_0029 IMG_0031 IMG_0033 IMG_0034 IMG_0035 IMG_0039 IMG_0040 IMG_0041 IMG_0042 IMG_0044 IMG_0045 IMG_0050 IMG_0051 IMG_0052 IMG_0054 IMG_0056 IMG_0057 IMG_0058 IMG_0059 IMG_0060 IMG_0061 IMG_0062 IMG_0064 IMG_0066 IMG_0068 IMG_0069 IMG_0070 IMG_0071 IMG_0073 IMG_0074 IMG_0075 IMG_0077 IMG_0078 IMG_0079 IMG_0080 IMG_0081 IMG_0082 IMG_0083 IMG_0086 IMG_0087 IMG_0088 IMG_0089 IMG_0090 IMG_0091 IMG_0092 IMG_0093 IMG_0097 IMG_0098 IMG_0099 IMG_0100 IMG_0103 IMG_0104 IMG_0106 IMG_0109 IMG_0110 IMG_0114 IMG_0116 IMG_0119 IMG_0121 IMG_0122 IMG_0123 IMG_0124 IMG_0125 IMG_0126 IMG_0127 IMG_0129 IMG_0130 IMG_0132 IMG_0134 IMG_03201

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา