ระบบติดตามอ่านออกเขียนได้ eMES ปีการศึกษา 2559 (ศน.ประไพ ฉายอรุณ)

ให้โรงเรียนเข้ากรอกข้อมูลระบบติดตามอ่านออกเขียนได้ eMES ครั้งที่ 1 ปี 2559 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 

เข้ารายงานที่ ฟอร์มกรอกรายงานอ่าน/เขียน กรณีมีเด็กอ่านไม่ออก(ข้อ 10) เขียนไม่ได้(ข้อ 18) ระบบจะขึ้นข้อมูลที่เมนู ฟอร์มกรอกรายงานจำแนกสาเหตุอ่าน/เขียนไม่ได้ อัตโนมัติ ให้โรงเรียนเข้ามาระบุสาเหตุที่เมนูนี้ด้วยค่ะ

 

ติดต่อเรา