การรายงานข้อมูลสุขภาพนักเรียน

ตามหนังสือที่ ศธ.04153/ว2002 ให้รายงานข้อมูลด้านสุขภาพนั้น

ขอเรียนว่าให้โรงเรียนรายงานของภาคเรียนที่ 2/2558 แต่ถ้าหากโรงเรียนใดที่ทำของภาคเรียนที่ 1/2559 เสร็จแล้ว ก็ให้รายงานพร้อมกันทั้งภาคเรียนที่ 2/2558 และ 1/2559

ติดต่อ สพป.สก.1