อบรมความรู้เรื่องยาเสพติด

โรงพยาบาลส่งเริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ  ตำบลวังทอง  อำเภอวังสมบูรณ์  ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว ได้มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดและการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่จะเข้าไปสู่วงจรสิ่งเสพติด  และการปฏิบัติตามกฏจราจรเพื่อความปลอดภัย  แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์  และนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองอุดม  โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมรับฟังการให้ความรู้  ณ  ห้องประชุมอินทนิล  โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทอง  อำเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1