ร.ร.บ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) รับการประเมินเครือข่ายโรงเรียนสุจริต

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)
รับการประเมินจาก
คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐของโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
วันที่ 27 มิถุนายน 2559

001

002

003

004

ติดต่อเรา