กิจกรรมวันสุทรภู่ ปี2559

โรงเรียนบ้านลุงพลู

นำโดยนายบุญส่ง  แสงเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุงพลู

นำคณะครู  และนักเรียนโรงเรียนบ้านลุงพลู

จัดกิจกรรม  “ วันสุนทรภู่    ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙” 

 ช่วงเวลาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ในวันที่  20 -23  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

***********

 3 2 4 10 6 5 9 7 8 11 12

ติดต่อเรา