ประเมินโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม

IMG_2834IMG_2825 IMG_2758 IMG_2749 IMG_2763 IMG_2773 IMG_2785 IMG_2805 IMG_2817

27 มิถุนายน 2559 นายชูเกียรติไชยพิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ต้อนรับคณะประเมินโรงเรียนดีเด่นด้าน คุณธรรมจริยธรรม โดยมีนายเรือง จันทพันธ์ รอง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา นายสุจินต์ ศรีสรวล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ นายสมศักดิ์ ศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ากระบาก นายธีรโชติ เจริญยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังรี นางสาวปราณี คงพิกุล ศึกษานิเทศ เป็นผู้ประเมิน ในการนี้ทางคณะกรรมการได้ประเมินและให้คำแนะนำแก่คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ซึ่งจะนำคำแนะนำต่างๆไปใช้ต่อไป

ฐาปกรณ์ ใจสะอาด รายงาน/ถ่ายภาพ
ณัชสุคนธ์ พรมมาก ถ่ายภาพ
มาลัย คงชมแพ่ง กำกับ
วินัย คำภาชาติ ควบคุมการผลิต
ชูเกียรติ ไชยพิณ อำนวยการผลิต

 

 

 

ติดต่อเรา