โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต  1  ได้แจ้งให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559  โดยได้กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่       9 – 10  กรกฎาคม  2559  ไปแล้วนั้น

สพป.สระแก้ว เขต  1  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงห้องประชุมจากเดิม ณ ห้องประชุมบรรณสาร ชั้น 3  เป็น หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์)

สพป.สระแก้ว เขต  1  kupong 59

ติดต่อเรา