โครงการพัฒนาคุภาพงานแนะแนว

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุภาพงานแนะแนว เพื่อการศึกษาอาชีพและการมีงานทำ ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมีข้าราชการครูที่ดูแลด้านงานแนะแนวเข้าร่วมโครงการ

IMG_0001 IMG_0002 IMG_0066 IMG_0068 IMG_0071 IMG_0073 IMG_0074 IMG_0075 IMG_0076 IMG_0078 IMG_0079 IMG_0080 IMG_0081 IMG_0082 IMG_0083 IMG_0084 IMG_0085 IMG_0086 IMG_0087 IMG_0088 IMG_0090 IMG_0091 IMG_0094 IMG_0095 IMG_0096 IMG_0097 IMG_0098 IMG_0099 IMG_0100 IMG_0101 IMG_0102 IMG_0103 IMG_0104 IMG_0105 IMG_0106 IMG_0107 IMG_0108 IMG_0109 IMG_0110 IMG_0111 IMG_0112 IMG_0113 IMG_0114 IMG_0115 IMG_0116 IMG_0117 IMG_0118 IMG_0119 IMG_0120 IMG_0121 IMG_0122 IMG_0123 IMG_0124 IMG_0125 IMG_0126 IMG_0127 IMG_0128 IMG_0134 IMG_0135 IMG_0136 IMG_0137 IMG_0138 IMG_0139 IMG_0140 IMG_0141 IMG_0142 IMG_0143 IMG_0144 IMG_0146 IMG_0147 IMG_0150 IMG_0152 IMG_0155 IMG_0160

 

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ       กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท         อำนวยการผลิต

 

ติดต่อเรา