การอบรมการป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์

โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
โรคเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนในโรงเรียนประจำปี 2559
วันที่ 24 มิถุนายน 2559
อบต.โคกปี่ฆ้อง ร่วมกับ โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)

001

002

003

004

005

ติดต่อเรา