การลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ

การลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยไม่ถือเป็นวันลา ดังนี้

  1. ให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานของรัฐ ที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติฯ ลาอุปสมบทได้ไม่เกิน 20 วัน ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2559 โดยไม่ถือเป็นวันลา
  2. ให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานของรัฐ ที่ไม่เคยลาอุปสมบทระหว่างรับราชการ หากได้ลาอุปสมบทเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ตามมติ ครม. ในครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบถึงสิทธิในการลาอุปสมบทในอนาคต ตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
ติดต่อเรา