กิจกรรมจักรยานแลนลี่ ต้านยาเสพติด


นายสมโชค  เคลือบคลาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง

เป็นประธานพิธีเปิดงานกิจกรรมจักรยานแลนลี่ ต้านยาเสพติด

และเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช

ทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ  ครบ 70 ปี

คณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  โรงเรียนบ้านลุงพลู / โรงเรียนวนาสงเคราะห์

ได้จัดกิจกรรมจักรยานแลนลี่

ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด   โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณจำนวน 120 คน 

เมื่อ วันศุกร์  ที่ 24  มิถุนายน 2559

*************  

4

2

5

6

7

3

8

9

10

11

12

13

14

15

ติดต่อเรา