แจ้งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในเขตอำเภอเมืองสระแก้ว

PEER_Center

                  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 สำหรับศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) อำเภอเมืองสระแก้ว จึงแจ้งให้ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในเขตอำเภอเมืองสระแก้ว โรงเรียนละ 1 คน เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตสื่อและจัดนิทรรศการนำเสนอนวัตกรรมดีเด่นด้านการสอนภาษาอังกฤษ (Best Practice)

         ในวันศุกร์ที่ 24 และวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2559 เริ่มเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา