แจ้งโรงเรียนที่เข้าประกวดระเบียบแถวลูกเสือระดับจังหวัด

แจ้งโรงเรียนที่จะเข้าประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ระดับจังหวัด ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เริ่มเวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา   อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว   ขอให้โรงเรียนจัดเตรียมเอกสารจ้างเหมาพาหนะและนำมาพร้อมในวันประกวด  ตามแบบฟอร์มเอกสารแนบท้าย

ติดต่อเรา