การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ วันที่ 21 มิถุนายน 2559

การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนระดับชั้นม.1-3

ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ณ อาคารอเนกประสงค์

วันที่ 21 มิถุนายน 2559

100010021001

ติดต่อเรา