รายงานงบประมาณ (งบแปรญัตติ) ปีงบประมาณ 2556

แจ้งโรงเรียนในสังกัด จำนวน 41 โรงเรียนให้เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานงบประมาณ งบแปรญัตติ ปีงบประมาณ 2556 ค่าครุภัณฑ์การศึกษาที่เว็บไซต์ http://e-budget.jobobec.in.th ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 2062

ติดต่อ สพป.สก.1