การประชุมสภานักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

การประชุมสภานักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

ณ ห้องประชุมวิชาการ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

วันที่ 16 มิถุนายน  2559

44505 44506 44507 44508

หน้าที่สภานักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

S__23568386 S__23568387 S__23576578 S__23576579

งานประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา