การประชุมผู้ปกครองเพื่อพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม

การประชุมผู้ปกครองเพื่อพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-3  

  ณ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม

 วันที่  15 มิถุนายน 2559  

22808 22809 22810 22811 22812 22813 22814 22815

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

ติดต่อเรา