ด่วนที่สุด รายงานค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ 2559

แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้เร่งเข้าไปรายงานข้อมูลค่าสาธารูปโภค ปีงบประมาณ 2559 ในเว็บไซต์ http://e-budget.jobobec.in.thภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 รายละเอียดดังแนบ1814  satanu

ติดต่อเรา