แจ้งครูสอนภาษาอังกฤษเครือข่ายอำเภอเขาฉกรรจ์

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 สำหรับศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) อำเภอฉกรรจ์  จึงแจ้งให้ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตอำเภอเขาฉกรรจ์ โรงเรียนละ 2คน เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตสื่อและจัดนิทรรศการนำเสนอนวัตกรรมดีเด่นด้านการสอนภาษาอังกฤษ (Best Practice)  ในวันศุกร์ที่ 24 และวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2559 เริ่มเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านพระเพลิง

ติดต่อเรา