การแข่งขันทักษะภาษาไทย (เวทีไทย) ประจำปี ๒๕๕๙

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย (เวทีไทย) ประจำปี ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

IMG_0001 IMG_9355 IMG_9357 IMG_9358 IMG_9359 IMG_9361 IMG_9362 IMG_9363 IMG_9364 IMG_9367 IMG_9368 IMG_9369 IMG_9370 IMG_9371 IMG_9374 IMG_9375 IMG_9376 IMG_9377 IMG_9378 IMG_9379 IMG_9380 IMG_9381 IMG_9384 IMG_9385 IMG_9388 IMG_9393 IMG_9394 IMG_9395 IMG_9396 IMG_9397 IMG_9406 IMG_9407 IMG_9409 IMG_9410 IMG_9411 IMG_9412 IMG_9413 IMG_9417 IMG_9420 IMG_9421 IMG_9422 IMG_9423 IMG_9425 IMG_9426 IMG_9427 IMG_9428

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ       กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท         อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา