ประชาสัมพันธ์ครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในเขตอำเภอวังสมบูรณ์ (PEER Center)

กำหนดการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลิตสื่อและจัดนิทรรศการ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 สำหรับศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) อำเภอวังสมบูรณ์  จึงแจ้งให้ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตอำเภอวังสมบูรณ์ เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันอาทิตยฺ์ที่ 26 และวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 07.30 น.- 16.00 น. ณ ห้องประชุมองคืการบริหารส่วนตำบลวังใหม่ ชั้น 2

ติดต่อเรา