อบรมเชิงปฏิบัติการการนำ ASEAN Curriculum Sourcebook

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนและการผลิตสื่อการเรียนรู้อาเซียนในวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑) เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ ๕-๖ โรงเรียนละ ๑ คน เข้ารับการอบรม

IMG_9301 IMG_9302 IMG_9303 IMG_9304 IMG_9305 IMG_9306 IMG_9307 IMG_9308 IMG_9309 IMG_9310 IMG_9311 IMG_9312 IMG_9313 IMG_9314 IMG_9315 IMG_9316 IMG_9317 IMG_9318 IMG_9319 IMG_9320 IMG_9321 IMG_9322 IMG_9323 IMG_9324 IMG_9325 IMG_9326 IMG_9327 IMG_9328 IMG_9330 IMG_9331 IMG_9332 IMG_9333 IMG_9334 IMG_9335 IMG_9336 IMG_9337 IMG_9338 IMG_9339 IMG_9340 IMG_9341 IMG_9342 IMG_9343 IMG_9344 IMG_9345 IMG_9346 IMG_9347 IMG_9348 IMG_9349 IMG_9350 IMG_9351 IMG_9353 IMG_9354

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ       กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท         อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา