แจ้งโรงเรียนที่ส่งกองลูกเสือเข้าประกวดระเบียบแถวลูกเสือฯ

แจ้งโรงเรียนที่กองลูกเสือเข้าประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2559  จัดประกวดฯ ระดับอำเภอ วันที่ 21  มิถุนายน 2559  ประกอบด้วยอำเภอวังน้ำเย็น อำเภอคลองหาด อำเภอวังสมบูรณ์  ณ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม  อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดสระแก้ว  และ วันที่ 22 มิถุนายน  2559 ประกอบด้วยอำเภอเมืองสระแก้ว  อำเภอเขาฉกรรจ์ ณ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว   ขอให้โรงเรียนจัดเตรียมเอกสารจ้างเหมาพาหนะและนำมาพร้อมในวันประกวด ตามแบบฟอร์มเอกสารแนบท้าย

ติดต่อเรา