การกรอกข้อมูลการประเมินความสามารถด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ขอให้โรงเรียนกรอกข้อมูลจำนวนผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้ารับการประเมินความสามารถด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของสถานศึกษา จำแนกตามผลการประเมิน โดยใช้ข้อมูลผลการสอบภาษาอังกฤษระดับสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558 โดยแปลผลการตัดสินเป็น 4 ระดับ ตามแนวปฏิบัติการวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยกรอกข้อมูลในลิงค์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D6zI3O5Q2aznYa6gve2igvkt6t0zb1quk9G8WtrKPLA/edit?usp=sharing  # ให้กรอกเฉพาะข้อมูลของโรงเรียนท่านเท่านั้น ไม่ต้องแก้ไขหรือลบข้อมูลของโรงเรียนอื่น “ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบการดำเนินการได้ทุกขั้นตอน”

ติดต่อเรา