เรื่อง การช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก

ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04153/ว1458 ให้โรงเรียนส่งเอกสารประกอบการรับทุนการศึกษา นั้น โรงเรียนหลายแห่งไม่เข้าใจวิธีการกรอกแบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม และใบสำคัญรับเงินขอให้ดูวิธีการกรอกตามตัวอย่างที่แนบมาพร้อมนี้

IMG

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา