การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ด้วย กศจ.สระแก้ว  ในการประชุมครั้งที่ 4/2559  เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.59 มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 25 ราย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้

จึงให้ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ตามรายชื่อข้างต้นนี้นำสำเนาวุฒิบบัตรผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ มามอบให้เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 20 มิ.ย.59 เพื่อประกอบการแต่งตั้งต่อไป

กลุ่มบริหารงานบุคคล  1

ติดต่อเรา